Vår visselblåsarfunktion

SDR Svensk Direktreklam med koncernbolag, bl.a. RekLog AB, samt även Lokaltidningen Mitti (Innerstadspress AB) har en visselblåsarfunktion där Advokatfirman Lindahl är extern och oberoende mottagare.

Visselblåsarfunktionen kan användas för att varna om allvarliga risker för oegentligheter som kan påverka människor, vår organisation, samhället eller miljön. Din rapport kan innehålla information om brottslighet, oegentligheter och överträdelser eller andra handlingar som bryter mot EU:s eller nationell lagstiftning i en arbetsrelaterad kontext. Det kan till exempel avse misstankar om miljöfarliga utsläpp, givande och tagande av mutor eller systematisk diskriminering eller trakasserier på arbetsplatsen.

Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla rapporter ska lämnas i god tro.

Så här hanteras din rapport 

För att trygga din anonymitet hanteras den tekniska plattformen av den externa parten WhistleB, Whistleblowing Centre, https://whistleb.com. Kommunikationskanalen är krypterad och lösenordsskyddad. 

Alla meddelanden behandlas konfidentiellt.

Till rapportering

Det finns även möjlighet att lämna en rapport vid ett fysiskt möte hos Advokatfirman Lindahl eller via telefon. Kontaktperson på Advokatfirman Lindahl är Mikael Mellberg: 

Mikael Mellberg
Advokat/Partner
+46 723 881 021
mikael.mellberg@lindahl.se
Södra Hamngatan 37-41, 411 06 Göteborg 

För mer information om visselblåsarfunktionen, se SDRs Visselblåsarpolicy.